Regulamin Pomoc

REGULAMIN PORTALU ODESZLI-PAMIETAMY.PL


I. WSTĘP


1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w portalu społecznościowym „Odeszli-Pamietamy.pl”.

2. Zapoznanie się z regulaminem i jego zaakceptowanie jest koniecznym warunkiem pełnego korzystania z portalu.


II. DEFINICJE


Serwis – portal internetowy „Odeszli-Pamietamy.pl” znajdujący się w Internecie pod adres odeszli-pamietamy.pl. Portal to miejsce pamięci osób zmarłych, gdzie w szczególny sposób należy zachować powagę i szacunek. Portal udostępnia Użytkownikom do przeglądania bazę osób zmarłych oraz bazę cmentarzy. Dla Użytkowników zarejestrowanych Serwis stwarza dodatkowo możliwości takie jak: zakładanie profili osób zmarłych, umieszczanie na stronach serwisu wpisów w postaci: kondolencji, komentarzy, wspomnień, dodawanie zdjęć cmentarzy oraz inne funkcje, o które w przyszłości zostanie rozbudowany Serwis.

Administrator – osoba zarządzająca Serwisem, będąca jednocześnie jego właścicielem. Kontakt z Administratorem odbywa się wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną, e-mail: redakcja@odeszli-pamietamy.pl

Użytkownik anonimowy – każda osoba odwiedzająca Serwis, mająca ograniczony zakres kompetencji sprowadzający się wyłącznie do pasywnego przeglądania treści Serwisu.

Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz przejście procesu rejestracji uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal, w szczególności do zakładania profili osób zmarłych, dodawania kondolencji, komentarzy, wspomnień, zdjęć cmentarzy oraz innych funkcji, które zostaną wprowadzone w trakcie rozbudowy serwisu. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może się zarejestrować wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.

Profil zmarłego – strona, zbiór danych i zdjęć osoby zmarłej, przekazanych Administratorowi przez Użytkowników zarejestrowanych, które są za ich zgodą gromadzone oraz przetwarzane w systemie Serwisu.

Profil cmentarza – strona, zawierająca zbiór danych i zdjęć cmentarza, wprowadzana, edytowana i modyfikowana wyłącznie przez Administratora. Profil cmentarza może powstać również w wyniku zamówienia zgłoszonego Administratorowi przez Użytkownika.

Regulamin – zbiór zasad i norm prawnych, jakie Użytkownik akceptuje korzystając z Serwisu.

Login – indywidualna nazwa Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie wybrana podczas rejestracji. Dla bezpieczeństwa użytkownika, Login nie powinien być związany bezpośrednio z rzeczywistymi danymi Użytkownika. Login i hasło służące do logowania, są poufne. Administrator zabrania udostępniania Loginu i Hasła osobom trzecim pod groźbą usunięcia Konta.. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Loginu i hasła osobom trzecim wraz ze wszelkimi konsekwencjami, jakie może to spowodować.

Nick – pseudonim Użytkownika zarejestrowanego, będący identyfikatorem, którym są opatrzone wszelkie dokonania użytkownika zarejestrowanego w serwisie. Nick jest widoczny dla wszystkich. Nick ustala Użytkownik w procesie rejestracji. Po zakończeniu procesu rejestracji nie ma możliwości zmiany Nicka. Nick musi być inny niż Login.

Konto – panel Użytkownika zarejestrowanego uzyskany drogą rejestracji. Służy do zakładania Profili zmarłego, dodawania kondolencji, wspomnień, komentarzy, dodawania zdjęć cmentarzy oraz innych funkcji, o które zostanie rozbudowany Serwis.

Najbliższa rodzina zmarłego – do osób z najbliższej rodziny zmarłego zalicza się: męża, żonę, dzieci, rodziców, rodzeństwo, wnuki, dziadków.


Status publiczny zmarłego – Profil zmarłego określany mianem publiczny, nadawany jest wyłącznie przez Administratora, z jego inicjatywy lub na wniosek Użytkownika zarejestrowanego. Poprzez zmarłych o statusie publicznym rozumie się zmarłych, którzy byli powszechnie znani (naukowcy, artyści, sportowcy, politycy oraz inni). Wzmianki o ich śmierci są dostępne w ogólnodostępnych, polskojęzycznych mediach. Profil ten jest umieszczany w części strony głównej Serwisu posiadającej oznaczenie „osoby publiczne”. Status publiczny zmarłego może zostać nadany przez Administratora również w innych okolicznościach, w szczególności, z uwagi na wybitne zasługi zmarłego.

Wspomnienia filmowe – to filmy w formie prezentacji multimedialnej lub video w treści związane z osobą zmarłą, o tematyce przywodzącej miłe wspomnienia. Wspomnienia filmowe nie są utrzymane na serwerach Serwisu, tylko odtwarzane za pomocą odnośników do innych serwisów.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.Niniejszy Regulamin określa:

a) prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników zarejestrowanych związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
b) zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,
c) zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
d) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Portalu.
2. Administrator udostępnia Użytkownikom Regulamin przed dokonaniem rejestracji.
3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, mapy oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

IV. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG


1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili rejestracji,
4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz swój aktualnie działający adres poczty elektronicznej, niezbędny do potwierdzenia rejestracji i aktywacji Konta.
5. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez Serwis odeszli-pamietamy.pl, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z dnia 29 października 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
6. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,
b) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, są zgodne ze stanem faktycznym,
d) umieszczenie w Profilu zmarłego, wizerunku oraz informacji, nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą najbliższej rodziny zmarłego.
e) będąc członkiem najbliższej rodziny zmarłego wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku i podstawowych danych w bazie Serwisu.
f) wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przeze mnie w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich, praw majątkowych i osobistych.
g) nie będąc osobą z kręgu najbliższej rodziny uzyskałem zgodę od ich członków, na utworzenie profilu zmarłego, w tym umieszczenie wizerunku i danych.
h) wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym: informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach w działaniu Serwisu,

V. PRAWO, DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Administratorem danych osobowych jest The Memorial Group, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami.).
2. Dane Użytkownika zarejestrowanego uzyskiwane w procesie rejestracyjnym służą wyłącznie w celach weryfikacyjnych, do użytku wewnętrznego firmy The Memorial Group.
3. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając podmioty upoważnione z mocy ustawy i obowiązującego prawa.
4. Zakładanie profili osób zmarłych, dodawanie kondolencji, komentarzy, wspomnień oraz udostępnianie filmów o osobach zmarłych podlega ustawie o ochronie dóbr osobistych, którą zapewniają przepisy art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.). Chodzi tu w szczególności o dobro określane mianem „kultu pamięci o osobie zmarłej”, które przysługuje bliskim żyjącym zmarłego.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych danych osób zmarłych i ich wizerunku, treść kondolencji, wspomnień czy komentarzy umieszczonych w profilu zmarłego. Nie ponosi również odpowiedzialności za weryfikacje i uwierzytelnienie powiązań rodzinnych Użytkownika zarejestrowanego ze zmarłą osobą, której profil został utworzony z jego Konta.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyny całych wpisów bądź ich części, tj. kondolencji, wspomnień lub komentarzy lub innych, udostępnionych w trakcie rozbudowy serwisu.
7. W przypadku zgłoszenia naruszenia regulaminu, a w szczególności domniemania złamania ustawy o ochronie dóbr osobistych rodziny osób zmarłych ( przepisy art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Administrator skontaktuje się droga poczty elektronicznej ( na adres e-mail podany podczas rejestracji) z Użytkownikiem zarejestrowanym, wobec którego zostało wniesione zażalenie.
a) jeżeli Administrator w przeciągu 48 godzin od wysłania wiadomości, nie otrzyma odpowiedzi w formie wyjaśnienia podstawy zażalenia, Profil zmarłego zostanie zawieszony na okres 30 dni, a po tym okresie w przypadku nie otrzymania odpowiedzi zostanie usunięty.
8. W kwestiach spornych Administrator decyduje o losach kont, profili zmarłych, wpisów w serwisie, decyzja Administratora jest ostateczna i nieodwołalna.
9. Usunięcie Profilu zmarłego może odbyć się z inicjatywy Użytkownika zarejestrowanego ( z poziomu swojego Konta, tego, z którego profil zmarłego został założony) lub przez Administratora, bez podania przyczyny oraz na wniosek sądu.
10. Sprawy o ochronę dóbr osobistych pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym a osobami trzecimi wnoszącymi zażalenie rozpatrują sady powszechne.
11. Użytkownik, który zamieszcza treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną bądź cywilną, względem Administratora.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, którzy, wykorzystają informacje zawarte w bazie Serwisu, w sposób niezgodny z prawem.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem treści, wizerunku osób zmarłych lub osób fikcyjnie podanych za zmarłych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik zarejestrowany.
14. Treści zamieszczane przez Użytkowników zarejestrowanych nie są poglądami i opiniami Administratora.
15. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem.
Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie niezamawianych informacji o charakterze komercyjnym typu spam, treści i zdjęć o charakterze pornograficznym, naruszających polskie normy prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
16.Administrator nie wykorzystuje haseł użytkowników. Nigdy nie kieruje zapytania o login czy hasło, w sytuacji innej niż logowanie. W przypadku, kiedy takie zdarzenie ma miejsce należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Serwis korzystając z formularza kontaktowego.
17. Hasła do kont użytkowników przechowywane są w postaci zaszyfrowanej i nie mogą być odtworzone. Z uwagi na to odpowiedzialność za ewentualne szkody związane z utratą hasła lub jego pozyskanie przez osoby trzecie, ponosi, wyłącznie Użytkownik zarejestrowany.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyny. Jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Użytkownikami zarejestrowanymi. Dane, zgromadzone do momentu zaprzestania działalności Serwisu, zostaną zabezpieczone w archiwum Administratora.
Po zaprzestaniu działalności nie jest możliwe uzyskanie przez użytkowników wglądu do danych w archiwum.

VI. WARUNKI TECHNICZE


1. Niezbędnym warunkiem dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika (anonimowy / zarejestrowany) urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, przeglądarki internetowej, akceptującej pliki typu cookies oraz osobiste konto poczty e-mail
2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innymi przyczynami związanymi z działaniem sprzętu Administratora.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na Kontach Użytkowników zarejestrowanych, nadesłanych materiałów zdjęciowych, danych w profilach zmarłych, treści kondolencji, wspomnień, komentarzy i innych wpisów.
5. Administrator dopuszcza możliwość usuwania lub przenoszenia do archiwum najstarszych wpisów tj. kondolencji, wspomnień czy komentarzy.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w możliwości korzystania z funkcji Serwisu, wynikające z konserwacji lub ulepszania systemu.

VII. ZABLOKOWANIE I USUNIĘCIE KONTA


1. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika zarejestrowanego, usunięcia całych lub części treści dokonywanych wpisów, bez podania przyczyny.
5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika zarejestrowanego polega na usunięciu przez niego Konta z Serwisu, co oznacza równoczesne usunięci Profili zmarłych o ile były wcześniej założone. Nie dotyczy to profili zmarłych o statusie publicznym, które przechodzą na własność Administratora.
6. Usunięcie Konta przez Użytkownika zarejestrowanego bądź Administratora jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
7. Po rozwiązaniu umowy z Użytkownikiem zarejestrowanym, Administrator, w celach bezpieczeństwa oraz na wypadek ewentualnych roszczeń, będzie przechowywał informacje podane podczas rejestracji konta w archiwum Administratora. Po archiwizacji informacje te zostaną usunięte z Serwisu a login Użytkownika zostanie udostępniony do ponownej rejestracji
8. Usunięcie Konta nie powoduje usunięcia wpisów dokonanych w formie kondolencji, wspomnień czy komentarzy.

VIII. POLITYKA PORTALU I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Serwis jest miejscem pamięci o osobach zmarłych, gdzie w szczególny sposób należy zachować powagę i szacunek.
2. Serwis udostępnia Użytkownikom anonimowym ( nie zarejestrowanym) przeglądanie bazy osób zmarłych oraz bazy cmentarzy.
3. Dla Użytkowników zarejestrowanych, Serwis stwarza dodatkowo możliwość zakładania profili osób zmarłych, umieszczania na stronach serwisu kondolencji, komentarzy, wspomnień, zdjęć cmentarzy oraz innych funkcji, o które w przyszłości zostanie rozbudowany Serwis.
4. Przy dokonywaniu wpisów w formie kondolencji, wspomnień czy komentarzy obowiązuje generalna zasada „ o zmarłych wyrażamy się dobrze lub wcale”.
5. Idea Serwisu ma wymiar ponadczasowy i tylko przy dobrej woli Użytkowników zostanie z czasem stworzone miejsce łączące pokolenia.
6. Mapy z planem cmentarza, które znajdują się w Profilach zmarłych, wskazujące miejsce pochówku, mają wyłącznie charakter orientacyjny.
7. Jedna osoba może zarejestrować tylko jedno Konto.
8. W obrębie jednego Konta jest możliwość utworzenia dowolnej liczby Profili zmarłych, spełniając wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
9. Tworzenie, edytowanie i modyfikowanie Profili cmentarzy leży wyłącznie w kompetencji Administratora.
10. Nowy profil cmentarza może również powstać na wniosek Użytkownika zarejestrowanego po spełnieniu określonych warunków zawartych w poradniku Pomocy Serwisu
11. Zakładanie Profilu zmarłego o statusie publicznym może odbyć się z inicjatywy Administratora lub Użytkownika zarejestrowanego z zastrzeżeniem, że to Administrator po akceptacji zgłoszenia zmienia status profilu, istniejącego już w systemie, na publiczny.
12. Warunki, jakie powinny zostać spełnione przy zgłoszeniu wniosku o nadanie zmarłemu statusu publicznego, zostały opisane w dziale Pomoc Serwisu.
13.Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania i usuwania profili zmarłych o statusie publicznym, jeżeli uzna to za zasadne.
14. Wspomnienia filmowe, do których odnośniki znajdują się na stronach Serwisu, są publikowane niezależnie przez użytkowników innych serwisów oraz w takich serwisach przechowywane. Nie są w jakikolwiek sposób powiązane z firma The Memorial Group, oraz administracją portalu Odeszli-Pamietamy.pl. Serwis nie ma wpływu na edycję, dodawanie bądź usuwanie treści zawartych we wspomnieniach filmowych. Wyłączną odpowiedzialność za treść ponoszą osoby publikujące je w niezależnych od nas serwisach.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin jest dostępny pod adresem odeszli-pamietamy.pl/regulamin
2. Naruszenia niniejszego Regulaminu należy zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego. Administrator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia regulaminu jedynie w przypadku, gdy uzna taką odpowiedź za konieczną. W pozostałych przypadkach postępowanie w sprawie odbywa się bez informowania osoby zgłaszającej.

3. Regulamin może być zmieniony przez administratora w każdej chwili i bez podania przyczyny. Użytkownik nie ma możliwości indywidualnego negocjowania zmian w regulaminie.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator opublikuje obowiązujący tekst Regulaminu na stronach Serwisu, z adnotacją o dokonanych zmianach w Regulaminie

5. Regulamin wchodzi w życie natychmiast, po opublikowaniu na stronie Serwisu, pod adresem: odeszli-pamietamy.pl/regulamin.

6. Gdy zmiany w regulaminie zostaną opublikowane, zalogowanie się użytkownika zarejestrowanego na swoje konto w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu w całości, wraz z wprowadzonymi zmianami. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany nie zgadza się z postanowieniami regulaminu jedyną dozwoloną czynnością jest usuniecie konta.

7. Użytkownik zarejestrowany ma prawo w dowolnym momencie odstąpić od umowy poprzez usuniecie Konta, z zachowaniem postanowienia rozdział VII punkt 5.

Code & Design: tompl
Copyright © 2008-2011 The Memorial Group